Servicevoorwaarden

Deze voorwaarden (“Overeenkomst”) bevatten de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de vedea.nl website (“Website”), “Vedea Amblyopie Therapie” mobiele applicatie (“Mobiele Applicatie”) en al hun gerelateerde producten en services (gezamenlijk “Services” genoemd). Deze overeenkomst is juridisch bindend tussen u (“gebruiker”, “u” of “uw”) en Vedea Haelthware BV, ontwikkelaar van mobiele applicaties (“exploitant”, “wij”, “ons” of “onze”). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Als u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een ​​dergelijke entiteit aan deze Overeenkomst te binden, in welk geval de termen ‘Gebruiker’, ‘u’ of ‘uw’ zullen verwijzen aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u deze Overeenkomst niet accepteren en mag u geen toegang krijgen tot en geen gebruik maken van de Services. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en de Operator, ook al is deze elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en regelt uw gebruik van de Services. 

Accounts en lidmaatschap

Als u een account aanmaakt op de Services, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en de Services kunt gaan gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door u, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u enige bepaling van deze overeenkomst heeft geschonden of dat uw gedrag of inhoud de neiging zou hebben om onze reputatie en goodwill te schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en IP-adres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Links naar andere bronnen

Hoewel de Services kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, enz.), impliceren we, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of verbondenheid met een gelinkte bron, tenzij specifiek hierin vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we staan ​​niet in voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derde partijen. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van alle bronnen waartoe u toegang hebt via een link op de Services zorgvuldig te lezen. Het doorlinken naar andere externe bronnen is op eigen risico.

Verboden gebruik

Naast andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Services te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Services, producten en services van derden of het internet beïnvloedt; (h) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (i) voor enig obsceen of immoreel doel; of (j) om de beveiligingsfuncties van de Services, producten en services van derden of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Services te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden toepassingen.

Intellectuele eigendomsrechten

“Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle huidige en toekomstige rechten verleend door de wet, gewoonterecht of billijkheid in of met betrekking tot enig auteursrecht en gerelateerde rechten, handelsmerken, ontwerpen, patenten, uitvindingen, goodwill en het recht om te vervolgen wegens overlijden, rechten op uitvindingen, gebruiksrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en inclusief alle toepassingen en rechten om aan te vragen en te worden verleend, rechten om voorrang op te eisen, dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming en alle andere resultaten van intellectuele activiteit die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan ​​of zullen bestaan. Deze overeenkomst draagt ​​geen enkel intellectueel eigendom over dat eigendom is van de exploitant of derden, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij de exploitant. Alle handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Services worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Operator of zijn licentiegevers. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Services worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derde partijen. Uw gebruik van de Services verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van de Operator of van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen de Operator, zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor enige indirecte, incidentele, speciale, bestraffende, dekking of gevolgschade ( inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) op welke manier dan ook veroorzaakt, onder enige aansprakelijkheidstheorie, inclusief, maar niet beperkt tot contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van de Operator en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt zijn tot een bedrag hoger dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten zijn betaald door u aan de Operator gedurende de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding gaf tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig vergoedt voor eventuele verliezen of als het essentiële doel niet bereikt.

Geschillen

De totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door het materiële en procedurele recht van Nederland, zonder rekening te houden met de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, het Nederlandse recht. . De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de rechtbanken in Nederland, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op juryrechtspraak in een procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst.

Wijzigingen en aanpassingen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Services op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Services. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Services na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst heeft gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de services.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over deze overeenkomst of als u contact met ons wilt opnemen over enige kwestie die ermee verband houdt, kunt u een e-mail sturen naar info @ vedea.nl.

Vedea Healthware BV

Europalaan 400
3526KS   Utrecht
info@vedea.nl
+31 20 210 1064

© 2024 Vedea Lui Oog Therapie. Vedea Healthware BV

Vedea Healthware BV

Europalaan 400
3526KS   Utrecht
info@vedea.nl
+31 20 210 1064

© 2024 Vedea Lui Oog Therapie. Vedea Healthware BV

Vedea Healthware BV

Europalaan 400
3526KS   Utrecht
info@vedea.nl
+31 20 210 1064

© 2024 Vedea Lui Oog Therapie. Vedea Healthware BV